Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V souladu s platnou legislativou o ochraně oznamovatelů má společnost PEGATRON Czech, s.r.o. zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen k oznamování jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

a oznamovatel se o spáchání tohoto jednání dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě.

 

Příslušná osoba:

Šárka Šumberová, Taťána Nenzová

Možnosti podání oznámení:

 • písemně na adresu: Na Rovince 862, Ostrava – Hrabová, 720 00 (na obálku napište „NEOTEVÍRAT – VOS – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“)
 • elektronicky na e-mailovou adresu: pczreport@pegatroncorp.com
 • telefonicky na tel. číslo: 731 401 064
 • na žádost oznamovatele osobně

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. O nahrávání hovoru musí být oznamovatel informován. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. V případě pořízení přepisu oznámení, i v případě sepsání záznamu se oznamovateli umožní, aby se k tomuto přepisu či záznamu vyjádřil a toto jeho vyjádření bude přílohou přepisu či záznamu oznámení.

Oznámení je možné podat i anonymně, avšak pro účely správného posouzení a prošetření je vhodné uvést alespoň identifikaci osob podezřelých ze spáchání porušení, podrobný popis porušení, konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv poznatky, které podporují podezření z porušení, jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro účely příslušné osoby.

 

Lhůty:

Příslušná osoba vyrozumí nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení oznamovatele o přijetí oznámení, pokud oznamovatel uvedl informaci, kam a jakým způsobem ho lze vyrozumět o přijetí oznámení a způsobu jeho vyřízení. Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení, vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o výsledku šetření, zda se oznámení týkalo určených oblastí a zda došlo k nápravě stavu uvedeného v oznámení, případně jaké vhodné opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu na základě uzavřeného šetření organizace provedla.

Cílem VOS je zajistit ochranu oznamovatele tak, aby nebyla odhalena jeho identita. S obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá podání, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu podání. Proti oznamovateli nesmí být uplatňována žádná odvetná opatření.