Prohlášení o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky, “https://www.pegatron.cz” (“Webové stránky“) jsou provozované a spravované společností PEGATRON Czech s.r.o. (IČO: 26730847,Na rovince 862, Ostrava-Hrabová, 720 00), (“My“ nebo “PEGATRON“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytuje informace o kategoriích osobních údajů, které PEGATRON shromažďuje a zpracovává, účelech a právních důvodech pro takové shromažďování a zpracování, způsobu zpracování osobních údajů, době po kterou budou osobní údaje uchovány a Vašich právech ve vztahu k těmto osobním údajům.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně není vyžadováno, abyste za účelem procházení našich stránek poskytli jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje budou vyžadovány pouze v případě, když se rozhodnete kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře na našich Webových stránkách.

PEGATRON shromažďuje Vaše osobní údaje, aby zaznamenal Váš projevený zájem o vybrané aktivity a pomohl Vám je využívat. Vaše osobní údaje mohou být použity za účelem zpracování Vašich žádostí a v náborovém procesu.

Veškeré osobní údaje, které od Vás PEGATRON shromažďuje, budou uloženy na zabezpečeném serveru a přístupné pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PEGATRON prostřednictvím hesla. Vzhledem k tomu, že tyto osobní údaje nejsou přístupné mimo PEGATRON, nebudete dotázáni k výběru hesla za účelem zobrazení nebo změny takových informací.

 

VAŠE PRÁVA

Pokud aplikovatelné právní předpisy nestanoví jinak, máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji, které shromažďujeme a zpracováváme, následující práva:

 

  1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, založeném na jiném právním důvodu než výslovném souhlasu;
  2. omezit zpracování Vašich osobních údajů formou odmítnutí zpracování k marketingovým účelům;
  3. vyhledat a zrevidovat Vaše osobní údaje;
  4. vyžádat si kopii Vašich osobních údajů;
  5. předat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti PEGATRON, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu třetí osobě nebo na zařízení Vámi určeném;
  6. požádat o opravu nesprávných nebo neúplných dat; a
  7. požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

 

Zpracujeme Vaši žádost v souladu s aplikovatelnými právními přepisy.

 

S výjimkou případů, kdy to vyžadují aplikovatelné právní předpisy, budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po nezbytnou dobu pro splnění účelů, pro které byly tyto informace shromažďovány. Následně Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme tak, že již nebude možné Vás prostřednictvím těchto osobních údajů zpětně identifikovat.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

 

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí bez souhlasu osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Pokud máte podezření, že jsme shromáždili osobní údaje od někoho pod aplikovatelnou zákonnou věkovou hranicí bez adekvátního souhlasu, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a my bezprostředně podnikneme vhodné kroky k zjištění a prověření takového stavu.

 

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

 

V případě, že to bude potřebné, můžeme změnit ustanovení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoliv změn/aktualizací Vás o tom budeme informovat na těchto Webových stránkách. Usilujeme o ochranu Vašeho online soukromí.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud máte zájem o výkon svých práv v souvislosti s Vašimi osobními údaji, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že jsme narušili Vaše právo na soukromí prostřednictvím nevhodného použití Vašich osobních údajů a nezajistili rychlou nápravu takového stavu po tom, co jsme byli na to upozorněni.